Resonating Rhythm

Resonating Rhythm

Monotypes, 16" x 13" block